VVM redegørelse for Rute 54

Den 24. juni 2014 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti en trafi kaftale om “Udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden”. Heri blev det besluttet, at Vejdirektoratet skulle gennemføre en VVM-undersøgelse for udbygning af Rute 54 til motorvej mellem Næstved og Rønnede.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og det er en planlægningsundersøgelse, som vil danne grundlag for den politiske beslutning om projektet.

I aftalen fremgik endvidere, at der afsættes 350 mio. kr. til en 1. etape af Rute 54 fra Sydmotorvejen (ved Rønnede) mod Næstved, og at fastlæggelse af linjeføringen vil blive drøftet, når resultaterne af VVM-undersøgelsen foreligger.

VVM-undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i forundersøgelsen om muligheder for at opgradere Rute 54 fra 2012 (Rapport 424, 2012). Derfor er der undersøgt 4 forslag til at udbygge Rute 54 til motorvej mellem Næstved og Rønnede. Det omfatter også en alternativ tilslutning til Ring Øst i Næstved, hvilket er medtaget i forlængelse af forslag i den indledende offentlige høring.

Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelsen i et samarbejde med Næstved og Faxe kommuner, Region Sjælland og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning. Parterne har været repræsenteret i et teknikerudvalg, der har drøftet og koordineret undersøgelsen. Vejdirektoratet fremlægger resultatet af undersøgelsen i form af en VVM-redegørelse, hvor de miljømæssige, trafi kale, arealmæssige og økonomiske konsekvenser af forslagene er beskrevet.

VVM-redegørelsen fremlægges til offentlig høring. Der vil i løbet af høringsperioden blive afholdt borgermøde. På mødet vil Vejdirektoratet orientere om undersøgelsen, og der vil være mulighed for at diskutere resultaterne af undersøgelserne.

Høringsperiodens start- og slutdatoer samt tidspunkt og sted for afholdelse af borgermøde vil blive annonceret, bl.a. på Vejdirektoratets hjemmeside.